DATE: Saturday, 1st August, 2009
TIME: 12:00 pm
LOCATION: Noss Head Lighthouse, Wick
The Gathering – An Cruinneachadh August 1, 2009

 

Sinclair Girnigoe CastleThe Gathering – An Cruinneachadh

 

Saturday 1st August, 12-4pm, Noss Head Lighthouse, Wick
Step back in time and discover life in the
1600's. What did people wear and eat? Find out about the battles,
brawls and brighter days. Have a go at catching your dinner with a bow
and arrow and see a criminal caught in the stocks. Take a tour of the
spectacular Sinclair Girnigoe Castle and discover its secrets. A day
for all the family with plenty to see, hear and do.

Seas air ais ann an ùine agus cuir eòlas air dòigh-beatha anns na
1600an. Dè an t-aodach a bha iad a' cleachdadh? Dè am biadh? Faigh
a-mach mu na blàir 's na sabaidean agus na làithean matha. Feuch air do
dhinnear fhaotainn le bogha-saighde – faic eucorach an greim. Gabh
turas gu Caisteal anabarrach grinn Clann na Ceàrda an Girnigoe is
cluinn na rúin-dìomhair aige. Latha airson an teaghlaich gu lèir le
mòran ri fhaicinn, ri chluinntinn's ri dhèanamh.

Part of "2009: A Sinclair Odyssey", a year-long community arts project
presented by Lyth Arts Centre, exploring the history, heritage and
archaeology of Caithness and the Clans.

more…

 

Leave a Reply

Copyright Lyth Arts Centre - Caithness, Scotland - Scottish Charity No. SC047359